June 10, 2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

„Technologická linka na aditívnu kovovýrobu“ 

CALL FOR TENDERS

„Technology line for additive metal production“

 

Predmetom zákazky je obstaranie:

  • Komplexnej technologickej linky na aditívnu kovovýrobu oceľových mincových lisovacích foriem a strieborných mincových plieškov komplexných trojrozmerných tvarov technológiou aditívnej výroby založenej na vrstvení kovového prášku využívaného v oblasti MIM a tryskaní spojiva všeobecne nazývaného ako „binder jetting“. Technologická linka pozostáva najmä zo stanice vrstvenia MIM kovového prášku a tryskania spojiva, stanice vytvrdzovania, stanice odstraňovania práškovej výplne pre maximálny výkon tlače, sintrovacieho oddelenie pre maximálny výkon tlače, stanice úpravy a homogenizácie kovového prášku a všetkých nevyhnutných inštalácií, prepojení a príslušenstva nevyhnutného pre plnú funkčnosť technologickej linky. Bližšie špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v nasledovných prílohách:

 

The subject of the contract is to procure:

  • Comprehensive technology line for Additive Metal Manufacturing of steel coin molds and Silver coins of complex 3D shapes by additive manufacturing technology based on MIM Metal Powder dispensing and jetting of binder solution generally known as “Binder Jetting”. The technology line consists mainly of MIM metal powder layering and binder jetting station, curing station, depowdering station for maximum print performance, sintering section for maximum print performance, metal powder recycling and homogenization station and all necessary installations, connections and accessories necessary for full technology line functionality. Further details of the subject of the contract are given in documents below:

General inquiries

Partnership:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get special offers and new product notifications

Pressburg Mint will attend

The Currency Fair

19 - 21 April
Grand Sheraton Hotel, Dubai

We are excited to announce we will be exhibiting at The Currency Fair in Dubai! Come and see the newest international up-and-coming bullion coin, the Maltese Cross 2024. See you there!

AI COIN 2023

World's First Silver Coin Designed by AI

Pressburg Mint is releasing the world’s first silver coin designed by artificial intelligence, a ground-breaking product that combines the beauty of traditional craftsmanship with the cutting-edge power of artificial intelligence. The original drawing has been generated by an AI and represents the AI’s idea of what a silver coin should look like.